ราชกิจจาฯ ประกาศด่วน

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2565 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักงาน ส ล า ก กินแบ่ง รั ฐ บ า ล เรื่อง วิธีการจำหน่าย ส ล า ก กินแบ่ง รั ฐ บ า ล ผ่านแพลตฟอร์มจำหน่าย ส ล า ก กินแบ่ง รั ฐ บ า ล หรือ ส ล า ก ดิจิทัล (Digital Lottery)

ตามที่สำนักงาน ส ล า ก กินแบ่ง รั ฐ บ า ล จะจำหน่าย ส ล า ก กินแบ่ง รั ฐ บ า ล ผ่านแพลตฟอร์มจำหน่าย ส ล า ก กินแบ่ง รั ฐ บ า ล หรือ ส ล า ก ดิจิทัล (Digital Lottery) เพื่อแก้ไขปัญหาการจำหน่าย ส ล า ก เกิน ร า ค า ซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถ ซื้ อ ส ล า ก ได้ตาม ร า ค า ที่กฎหมายกำหนด นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัย อำ น า จ ตามความในมาตรา 13 (7) มาตรา 17 มาตรา 18 (2) มาตรา 19 และมาตรา 35 แ ห่ ง พระราชบัญญัติสำนักงาน ส ล า ก กินแบ่ง รั ฐ บ า ล พ.ศ. 2517 ประกอบมติคณะกรรมการ ส ล า ก กินแบ่ง รั ฐ บ า ล ในคราวประชุมครั้งที่ 16/2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 และครั้งที่ 5/2565 ลงวันที่ 28 เมษายน 2565

สำนักงาน ส ล า ก กินแบ่ง รั ฐ บ า ล จึงประกาศวิธีการจำหน่าย ส ล า ก กินแบ่ง รั ฐ บ า ล ผ่านแพลตฟอร์มจำหน่าย ส ล า ก กินแบ่ง รั ฐ บ า ล หรือ ส ล า ก ดิจิทัล (Digital Lottery) ดังนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสำนักงาน ส ล า ก กินแบ่ง รั ฐ บ า ล เรื่อง วิธีการจำหน่าย ส ล า ก กินแบ่ง รั ฐ บ า ล ผ่านแพลตฟอร์มจำหน่าย ส ล า ก กินแบ่ง รั ฐ บ า ล หรือ ส ล า ก ดิจิทัล (Digital Lottery)”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้ บั ง คั บ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

ข้อ 3 ในประกาศนี้
“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงาน ส ล า ก กินแบ่ง รั ฐ บ า ล
“แพลตฟอร์ม” หมายความว่า ระบบที่รองรับวิธีการจำหน่าย ส ล า ก กินแบ่ง รั ฐ บ า ล ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์โดยอาศัยแอปพลิเคชันเป๋าตัง และแอปพลิเคชันถุง เ งิ น ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันของภาครัฐ ผู้ ซื้ อ สามารถ ซื้ อ ส ล า ก โดยใช้แอปพลิเคชันเป๋าตัง ผู้ ข า ย สามารถตรวจสอบการ ข า ย โดยใช้แอปพลิเคชันถุง เ งิ น

“ ส ล า ก ดิจิทัล” หมายความว่า ส ล า ก กินแบ่ง รั ฐ บ า ล ที่จัดพิมพ์โดยสำนักงาน ซึ่งได้สแกนเป็นภาพ ส ล า ก และข้อมูล ส ล า ก เพื่อนำเข้าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในแพลตฟอร์ม
“ตัว แ ท น จำหน่าย ส ล า ก ดิจิทัล” หมายความว่า ตัว แ ท น จำหน่ายที่ทำสัญญาจำหน่าย ส ล า ก ดิจิทัลกับสำนักงาน และได้รับจัดสรร ส ล า ก ตามจำนวนที่สำนักงานกำหนด
“ร้านค้า” หมายความว่า ร้านค้าของตัว แ ท น จำหน่าย ส ล า ก ดิจิทัล
“ผู้ ซื้ อ ส ล า ก ” หมายความว่า ผู้ที่ใช้แอปพลิเคชันเป๋าตัง และ ซื้ อ ส ล า ก ดิจิทัล

ข้อ 4 สำนักงานจะเปิดให้ ซื้ อ ข า ย ส ล า ก ดิจิทัลบนแพลตฟอร์มในแต่ละงวดทุกวัน ตั้งแต่เวลา
06.00- 23.00 น. เฉพาะวันออก ร า ง วั ล จะเปิดให้ ซื้ อ ข า ย ตั้งแต่เวลา 06.00-14.00 น.

ข้อ 5 ตัว แ ท น จำหน่าย ส ล า ก ดิจิทัลต้องเป็นผู้ลงทะเบียนแอปพลิเคชันถุง เ งิ น และแอปพลิเคชันเป๋าตัง รวมถึงชำระค่า ส ล า ก กินแบ่ง รั ฐ บ า ล ที่จัดพิมพ์โดยสำนักงานตามที่สำนักงานกำหนด และส่งมอบ
ส ล า ก ดังกล่าวให้สำนักงานเพื่อสแกนเป็นรูปภาพ ส ล า ก และข้อมูล ส ล า ก ก่อนนำเข้าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในแพลตฟอร์ม

ข้อ 6 ผู้ ซื้ อ ส ล า ก ดิจิทัล จะต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและทำการพิสูจน์ตัวตนตามที่แอปพลิเคชันกำหนดไว้ และต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

ข้อ 7 ตัว แ ท น จำหน่าย ส ล า ก ดิจิทัล สามารถตรวจสอบประวัติการ ข า ย และ เ งิ น รายได้จากการ ข า ย ผ่านแพลตฟอร์มได้ตลอดเวลา เมื่อมีการ ข า ย จะมีการตัดยอด ส ล า ก ดิจิทัลที่ถูก ข า ย ไป โดยถือว่าเป็นการ ซื้ อ ข า ย เสร็จเด็ดขาดตามกฎหมาย และแพลตฟอร์มจะแสดงยอดการ ข า ย ส ล า ก ดิจิทัลในแต่ละวัน พร้อมทั้ง โ อ น เ งิ น รายได้จากการ ข า ย ส ล า ก ดิจิทัลให้กับตัว แ ท น จำหน่าย ส ล า ก ดิจิทัล หลังจากปิดการ ซื้ อ ข า ย ส ล า ก ดิจิทัลในแต่ละงวด หาก ข า ย ส ล า ก ดิจิทัลไม่หมด แพลตฟอร์มจะ โ อ น ย้าย ส ล า ก ดิจิทัลที่ เ ห ลื อ จากการ ข า ย เข้าไปไว้ที่เมนู “ ส ล า ก ฯ ของฉัน” ในแอปพลิเคชันเป๋าตังของตัว แ ท น จำหน่าย ส ล า ก ดิจิทัลรายนั้น ๆ

ข้อ 8 ผู้ประสงค์จะ ซื้ อ ส ล า ก ดิจิทัล สามารถค้นหา ส ล า ก ดิจิทัลในแอปพลิเคชันเป๋าตังได้
2 วิธี คือ
(1) การค้นหาด้วยตัวเลข แพลตฟอร์มจะมีช่องให้ป้อนตัวเลข จำนวน 6 ช่อง แต่ละช่องจะแทoตำแหน่งของตัวเลข 6 หลัก ผู้ประสงค์จะ ซื้ อ สามารถใส่ตัวเลขลงไปตามช่องตำแหน่งที่ต้องการแพลตฟอร์มจะแสดงผลการค้นหาออกมาเป็น ส ล า ก ดิจิทัลที่ยังคงมีจำหน่ายในแพลตฟอร์ม

(2) การค้นหาจากร้านค้า ผู้ประสงค์จะ ซื้ อ สามารถค้นหารายชื่อร้านค้าที่จำหน่าย โดยการป้อนชื่อร้านค้าที่ต้องการ แพลตฟอร์มจะแสดงรายการ ส ล า ก ดิจิทัล ที่มีจำหน่ายเฉพาะของร้านค้ารายที่ได้ค้นหาเท่านั้น
เมื่อผู้ประสงค์จะ ซื้ อ ส ล า ก เ ลื อ ก ส ล า ก ดิจิทัลที่ต้องการแล้ว หากไม่ชำระ เ งิ น ในเวลาที่กำหนด แพลตฟอร์มจะนำ ส ล า ก ดิจิทัลที่ เ ลื อ ก ไว้นั้น ก ลั บ สู่แพลตฟอร์ม ต่อไป

ข้อ 9 เมื่อชำระ เ งิ น สำเร็จแล้วผู้ ซื้ อ ส ล า ก จะได้ภาพ ห ลั ก ฐ า น การชำระ เ งิ น รวมทั้งจะปรากฏภาพ ส ล า ก ดิจิทัล ในเมนู “ ส ล า ก ฯ ของฉัน” ของแอปพลิเคชันเป๋าตังของผู้ ซื้ อ ส ล า ก เมื่อทำการ ซื้ อ ข า ย เสร็จเด็ดขาดแล้ว กรรมสิทธิ์ดังกล่าวตกเป็นของผู้ ซื้ อ ส ล า ก ทันที และ ส ล า ก ดิจิทัลดังกล่าวจะไม่ปรากฏให้ผู้ประสงค์จะ ซื้ อ รายอื่นสามารถ เ ลื อ ก ซื้ อ บนแพลตฟอร์มได้อีก ทั้งนี้ ผู้ ซื้ อ ส ล า ก ไม่อาจ โ อ น กรรมสิทธิ์ใน ส ล า ก ดิจิทัลที่ทำการ ซื้ อ ข า ย เสร็จเด็ดขาดแล้วนั้นไปยังผู้อื่นได้ และผู้ ซื้ อ ส ล า ก ต้องยินยอมให้จัดเก็บ ส ล า ก ดิจิทัลไว้ที่สำนักงาน

ข้อ 10 ภายหลังการออก ร า ง วั ล ในแต่ละงวด หากประสงค์จะรับ ส ล า ก กินแบ่ง รั ฐ บ า ล ที่จัดพิมพ์โดยสำนักงานที่ไม่ถูก ร า ง วั ล ให้ติดต่อขอรับได้ ณ สำนักงาน ส ล า ก กินแบ่ง รั ฐ บ า ล ภ า ย ใ น ระยะเวลาก่อนวันออก ร า ง วั ล ในงวดถัดไป หากเกินกำหนดดังกล่าว สำนักงานจะนำ ส ล า ก นั้นไปทำลายต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

พันโท หนุน ศันสนาคม
ผู้อำนวยการสำนักงาน ส ล า ก กินแบ่ง รั ฐ บ า ล

#สลากดิจิทัล
#ราชกิจจาฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น