กำหนดค่าแอลฯใหม่

วันที่ 6 ม.ค.2566 รศ.นพ.พลเทพ วิจิตรคุณากร รอง ผอ.ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิท ย า ลัยสงขลานครินทร์ เห็นว่าการกำหนดค่าระดับ แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ในเ ลื อ ดที่ 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ในผู้ขับขี่ อาจจะไม่ใช่ระดับที่เหมาะสม

รศ.นพ.พลเทพ กล่าวว่า มาตรการที่ไทยควรผลักดันให้เกิดขึ้นเต็มรูปแบบ ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกแนะนำ ได้แก่ 1.การกำหนดค่าสูงสุดของระดับความเข้มของ แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ในเ ลื อ ด (Blood Alcohol Concentration: BAC) ของผู้ขับขี่เป็นศูนย์ คือ ผู้ที่ขับขี่ ย า นพาหนะไม่ควรตรวจพบระดับ แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ในเ ลื อ ด หรือผู้ที่ดื่ม แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ไม่ควรขับขี่ ย า นพาหนะ มาตรการนี้มีถูกใช้ใน 15 ประเทศ และมี 27 ประเทศที่กำหนดขีดจำกัดสูงสุดของ BAC ในระดับที่ต่ำมาก (ต่ำกว่า 0.03%) เช่น อุรุกวัย บราซิล และจีน ที่ลดขีดจำกัดสูงสุดของ BAC ตามกฎหมายเป็นศูนย์ ส่งผลให้ อุ บั ติ เ ห ตุ ร้ายแรง การ บ า ด เ จ็ บ จากการจราจร และอัตราการ เ สี ย ชีวิตลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

2.มาตรการตั้งจุดตรวจลมหายใจวัดระดับ แ อ ล ก อ ฮ อ ล์แบบสุ่ม (Random breath testing: RBT) บางประเทศในทวีปออสเตรเลีย ยุโรป เอเชีย แอฟริกา และประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิม นำมาตรการนี้มาใช้พบว่า เป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพลด อุ บั ติ เ ห ตุ จราจรที่เกี่ยวกับเครื่องดื่ม แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ได้ โดยเฉพาะ อุ บั ติ เ ห ตุ จราจรในเวลากลางคืนที่มีความร้ายแรงหรือมีผู้ เ สี ย ชีวิตลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

“ลักษณะสำคัญของ RBT คือ ผู้ขับขี่รถ ไม่ว่าใครก็ตาม สามารถถูกเรียกให้หยุดและทดสอบลมหายใจได้ตลอดเวลา การปฏิบัติเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ ได้แก่ 1.ตั้งจุดตรวจโดยทั่วไปที่มักถูกจัดให้เห็นได้อย่าง ชั ด เ จ น 2. บั ง คั บ ใช้มาตรการนี้เข้มงวด 3.ดำเนินการสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 4.ทำให้ผู้ขับขี่อย่างน้อย 1 ใน 2 คน ได้รับการทดสอบลมหายใจในแต่ละปี และ 5.ประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง เพิ่มการรับรู้ถึงโอกาสในการถูก ตำ ร ว จ เรียกหยุดและถูกทดสอบ

จากการสำรวจในหลายประเทศ ผู้ขับขี่ส่วนใหญ่รายงานว่า เคยได้รับการตรวจระดับ แ อ ล ก อ ฮ อ ล์อย่างน้อย 1 ครั้ง ผู้ขับขี่ที่เห็นจุดตรวจ RBT หรือถูกเรียกรายงานว่า มีแนวโน้มรับรู้ถึงโอกาสถูกจับกุมหากดื่มแล้วขับมากขึ้น สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อผลในเชิงป้องปราม” รศ.นพ.พลเทพ กล่าว

ด้าน นพ.คำนวณ อึ้ ง ชูศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์การสาธารณสุข คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ กล่าวว่า ไทยควรให้ความสำคัญกับเรื่อง ดื่มแล้วขับ ให้มากกว่านี้ โดยกำหนดเป็นนโยบายสำคัญ รั ฐ บ า ล สามารถแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้ชาวบ้านที่จำเป็นต้องใช้รถใช้ถนน โดยการสนับสนุน 2 มาตรการที่ได้กล่าวข้างต้น

ได้แก่ การกำหนดค่าสูงสุดของระดับความเข้มของ แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ในเ ลื อ ด (Blood Alcohol Concentration: BAC) ของผู้ขับขี่เป็นศูนย์ และมาตรการตั้งจุดตรวจลมหายใจวัดระดับ แ อ ล ก อ ฮ อ ล์แบบสุ่มอย่างครอบคลุม ทำให้ผู้ขับขี่ตระหนักว่า หากขับรถต้องไม่ดื่ม ต้องสนับสนุนให้สำนักงาน ตำ ร ว จ แ ห่ งชาติ มีอุปกรณ์ตรวจและงบประมาณดำเนินการเพียงพอ ประชาชนต้องให้ความร่วมมือ โดยไม่มองว่าเป็นการลิดรอนสิทธิการดื่มและไม่บ่นเจ้าหน้าที่ หาก รั ฐ บ า ล นี้หรือ รั ฐ บ า ล หน้าตัดสินใจทำเรื่องนี้ จะช่วยลดการ ต า ย บนท้องถนนได้ถึง 5,000 คน/ปี สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน

#กำหนดค่าแอลฯใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *