กรมวิทย์ฯ เผยผลตรวจสินค้า “พระบิดา”

วันที่ 23 พ.ค. 2565 นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิท ย า ศาสตร์การแพทย์ ก ล่ า ว ถึ ง การตรวจตัวอย่างอาหาร น้ำ และเครื่องดื่มที่เก็บมาจากอาศรมฤาษีพระบิดา บ้านกุดแคน ม.2 ต.ดงกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ว่า สสจ.ชัยภูมิ สสอ.คอนสาร และรพ.คอนสาร ได้เก็บตัวอย่างส่งมาตรวจที่ศูนย์วิท ย า ศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา รวมทั้งหมด 36 ตัวอย่าง (ครั้งแรก 26 ตัวอย่าง และส่งมาเพิ่มอีก 10 ตัวอย่าง) เพื่อตรวจหาเชื้อก่อ โ ร ค วัตถุเจือปนอาหาร และ ส า ร พิ ษ ผลการตรวจมีดังนี้

ผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเครื่องดื่มผลไม้รวม และน้ำส้ม 25% จำนวน 2 ตัวอย่าง พบว่า ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 356 (พ.ศ. 2556) เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และฉบับที่ 416 (พ.ศ. 2563) เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หลักเกณฑ์ เ งื่ อ น ไ ข และวิธีการในการตรวจวิเคราะห์ของอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิด โ ร ค

สำหรับผลการตรวจสอบคุณภาพข้าวเกรียบปลาทู ถั่วลันเตาคลุกเก ลื อ ปลาหมึกแห้ง จำนวน 3 ตัวอย่าง พบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิท ย า ของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหารกรมวิท ย า ศาสตร์การแพทย์ ฉบับที่ 3 สาเหตุเนื่องจากในตัวอย่างข้าวเกรียบปลาทู ถั่วลันเตาคลุกเก ลื อ และปลาหมึกแห้ง ตรวจพบเชื้อราเกินมาตรฐานกำหนด

.

.

ส่วนผลการตรวจตัวอย่างน้ำ จากน้ำในถังสแตนเลส และถังน้ำต่างๆ ในพื้นที่อาศรม จำนวน 3 ตัวอย่าง ตรวจพบเชื้ออีโคไล (E.coli) และโคลิฟอร์ม (Coliforms) เกินมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2524) และฉบับที่ 135 (พ.ศ. 2534) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

.

.

โดยเชื้ออีโคไลและโคลิฟอร์มเป็นเชื้อแบคทีเรียที่เป็นดัชนีบ่งชี้การปนเปื้อนอุจจาระ สาเหตุก่อ โ ร ค ทางเดินอาหาร ท้อง เ สี ย และอาหารเป็นพิษ ส่วนตัวอย่างปลาร้าบองแมงดา ปลาร้า ชาสมุนไพร และน้ำ อีกจำนวน 28 ตัวอย่าง อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจวิเคราะห์

จากผลการตรวจวิเคราะห์ที่ได้ ชี้ให้เห็นว่า ตัวอย่างอาหาร และน้ำมีหลายรายการที่ไม่ได้มาตรฐานด้านจุลชีววิท ย า ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิท ย า ของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหารของกรมวิท ย า ศาสตร์การแพทย์ ดังนั้นจึงควรเลี่ยงการบริโภคอาหาร น้ำ และเครื่องดื่มจากอาศรมฤๅษีพระบิดา เพราะอาจมีความ เ สี่ ย ง ต่อ สุ ข ภ า พ และก่อให้เกิด โ ร ค ได้

.

#พระบิดา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น