ตรวจร้านหมูกระทะ พบหมึกกรอบแช่สารอื้อ

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 งานอาหารปลอดภัย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้อัปเดตรายงานผลล่าสุด การสุ่มตรวจการ ป น เ ปื้ อ น ของ ส า ร ฟ อ ร์ ม า ลิ น ในอาหารสด ร้านหมูกระทะ และตลาด ค้ า ส่งขนาดใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ช่วงวันที่ 9-13 ธันวาคม 2565 ที่ ผ่ า นมา ซึ่งได้ร่วมกับสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ออกสุ่มตรวจในพื้นที่ 22 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ อำเภอแก้งสนามนาง ขามสะแกแสง ครบุรี จักราช เฉลิมพระเกียรติ ชุมพวง โ ช ค ชัย ด่ า นขุนทด เทพารักษ์ โนนไทย โนนสูง บัวลาย บัวใหญ่ บ้านเหลื่อม ประทาย พระทองคำ พิมาย เมืองนครราชสีมา สีคิ้ว เสิงสาง หนองบุญมาก และอำเภอห้วยแถลง

โดยสุ่มสถานที่ตรวจ จำนวน 148 แ ห่ ง เก็บตัวอย่างทั้งหมด 459 ตัวอย่าง พบ ฟ อ ร์ ม า ลิ น ป น เ ปื้ อ น อยู่ จำนวน 70 ตัวอย่าง หรือคิดเป็น 15.25% ซึ่งแยกเป็น  1.สุ่มตรวจตลาด ค้ า ส่ง 4 แ ห่ ง เก็บตัวอย่างไป 31 ตัวอย่าง พบ ฟ อ ร์ ม า ลิ น 4 ตัวอย่าง หรือคิดเป็น 12.90%  2.สุ่มตรวจตลาดสด 7 แ ห่ ง เก็บตัวอย่างไป 85 ตัวอย่าง พบ ฟ อ ร์ ม า ลิ น 4 ตัวอย่าง หรือคิดเป็น 04.70%

3. สุ่มตรวจตลาดนัด 13 แ ห่ ง เก็บตัวอย่างไป 33 ตัวอย่าง พบ ฟ อ ร์ ม า ลิ น 3 ตัวอย่าง หรือคิดเป็น 09.09%  4. สุ่มตรวจร้านหมูกระทะ 124 แ ห่ ง เก็บตัวอย่างไป 310 ตัวอย่าง พบ ฟ อ ร์ ม า ลิ น 59 ตัวอย่าง หรือคิดเป็น 19.03%

และเมื่อวิเคราะห์หาการ ป น เ ปื้ อ น ฟ อ ร์ ม า ลิ น ในอาหารสด เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร ของเขต สุ ข ภ า พ ที่ 9 ปี 2563-2565 ใน 4 จังหวัด “นครชัยบุรินทร์” พบว่า ช่วง 3 ปี จังหวัดนครราชสีมา มีการสุ่มตรวจมากสุด โดยตรวจตัวอย่างไป 3,107 ตัวอย่าง มี 2,851 ตัวอย่างที่ผลการตรวจ ผ่ า น ไม่พบการ ป น เ ปื้ อ น ของ ฟ อ ร์ ม า ลิ น

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตรวจตัวอย่าง 240 ตัวอย่าง มี 201 ตัวอย่างที่ ผ่ า น ไม่พบ ฟ อ ร์ ม า ลิ น , จังหวัดบุรีรัมย์ ตรวจตัวอย่าง 526 ตัวอย่าง มี 446 ตัวอย่างที่ ผ่ า น ไม่พบ ฟ อ ร์ ม า ลิ น และจังหวัดสุรินทร์ ตรวจตัวอย่าง 334 ตัวอย่าง มี 309 ตัวอย่างที่ ผ่ า น ไม่พบ ฟ อ ร์ ม า ลิ น ซึ่งลำดับชนิดของตัวอย่างที่พบการ ป น เ ปื้ อ น ของสาร ฟ อ ร์ ม า ลี น ในปี 2565 มากสุดคือ ปลาหมึกกรอบ รองลงมาคือ ปลากหมึกสด สไบนาง กุ้ง เล็บมือนาง และแมงกะพรุน

ซึ่งร้านที่พบการ ป น เ ปื้ อ น ของสาร ฟ อ ร์ ม า ลิ น ทางเจ้าหน้าที่ฯ ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการหยุดจำหน่ายและให้เก็บอาหารนั้นออกจากจุดจำหน่ายทันที พร้อมกับแนะนำให้เปลี่ยนแหล่ง ซื้ อ ใหม่ที่ปลอดภัย นอกจากนี้ ทางเจ้าหน้าที่ฯ จะบูรณาการข ย า ยผลจากการตรวจร้านหมูกระทะ โดยออกตรวจตลาด ค้ า ส่งที่เป็นแหล่งที่มาที่จำหน่ายอาหารสดมีสาร ฟ อ ร์ ม า ลิ น ตก ค้ า งให้กับร้านหมูกระทะ และส่งหนังสือแจ้งไปยังจังหวัดต้นทางแหล่งที่มาที่พบสาร ฟ อ ร์ ม า ลิ น ตก ค้ า งในอาหารสด เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบต่อไป

นอกจากนี้จะเร่งประชาสัมพันธ์ประชาชนให้รู้วิธีการเ ลื อ ก ซื้ อ อาหารสดอย่างปลอดภัยจากสาร ป น เ ปื้ อ น ในอาหาร และจะดำเนินแผนการตรวจสอบหาสาร ป น เ ปื้ อ น ในอาหารเป็นประจำ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

#หมึกกรอบ
#ร้านหมูกระทะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *