ราชกิจจาฯ ประกาศ นั่งเบาะหลังให้คาดเข็มขัด

12 พ.ค. 2565 – เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 7 พ.ค. จำนวน 18 หน้า โดยพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้ บั ง คั บ เมื่อพ้นกำหนด 120 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป หรือมีผล บั ง คั บ ใช้ในอีก 4 เดือนข้างหน้าคือ วันที่ 5 ก.ย. 2565

.

สาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ นอกจากเรื่องการกำหนดความปลอดภัยสำหรับเด็ก ที่เจ้าของรถจะต้องจัดให้มีที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก นั่งในที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กเพื่อป้องกัน อั น ต ร า ย หรือมีวิธีการป้องกัน อั น ต ร า ย ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 6 ปีแล้ว

.

ประเด็นสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่กฎหมายกำหนดไว้คือ มาตรา 123 ภายใต้ บั ง คั บ มาตรา 123/1 ขณะขับรถยนต์ ผู้ที่อยู่ในรถยนต์ทั้งผู้ขับขี่ และคนโดยสารที่นั่งแถวตอนหน้าและที่นั่งแถวตอนอื่น (เบาะหลัง) ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะโดยสารรถยนต์

.

โดยหลังจากนี้ เมื่อกฎหมายมีผล บั ง คั บ ใช้ในอีก 120 วัน หรือประมาณต้นเดือน ก.ย. 2565 ผู้โดยสารที่นั่งตอนหลังทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลและรถยนต์สาธารณะ เช่น รถแท็กซี่ รถรับจ้างทั่วไป จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาที่โดยสารในรถ ตามที่กฎหมายกำหนด

หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา 148 ระบุไว้ชัดว่า ต้องระวางโทษ ป รั บ ไม่เกิน 2,000 บาท (สองพันบาท)

#ราชกิจจานุเบกษา
#เข็มขัดนิรภัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น