โรงเรียนแถลงแล้ว ปมสั่งนักเรียนใส่ชุดทหาร

เรื่องราวล่าสุดมาจากกรณี เพจชื่อดัง ได้ออกมาโพสต์ภาพโรงเรียนหนึ่งที่กำหนดการแต่งกายของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย โดยระบุรูปแบบชุดเป็นจำนวนมาก คือในหนึ่งสัปดาห์นักเรียนต้องแต่งทั้ง ชุดนักเรียน ชุดพละ ชุดทหาร และชุดอาเซียน โดยเพจ “หมอแล็บฯ” ห่วงว่าจะเป็นการเพิ่มค่าใช้ จ่ า ย ให้แก่ผู้ปกครองเกินไปหรือไม่

ล่าสุด เมื่อวันที่ 11 พ.ค.65 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ส่งเอกสารแถลงการณ์ให้กับสื่อมวลชน เพื่อชี้แจงเหตุผลข้อเท็จจริง โดยระบุว่า “ตามที่ ได้ปรากฏในสื่อออนไลน์ เรื่องการแต่งกายของนักเรียน ระดับปฐมวัยของนักเรียนอนุบาลกาญจนบุรี มีชุดที่ต้องใส่มากเกินไปจนเกิดเป็น ก ร ะ แ ส วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆ นานา โดยเฉพาะชุดแต่งกายคล้ายทหารนั้น โรงเรียนขอนำเรียนว่า ชุดแต่งกายคล้ายทหารใช้แต่งเพื่อร่วมกิจกรรม กองพันอารักขาแผ่นดิน โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ

.

1.เพื่อพัฒนาเด็กทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา 2.เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่หลากหลาย 3.เพื่อให้เด็กเกิดความรู้สึกรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ 4.เพื่อให้เด็กมีระเบียบวินัย ปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ 5.เพื่อให้เด็กซึมซับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

โดยโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ดำเนินกิจกรรมตั้งแต่ปีการศึกษา 2559-2565 ทางโรงเรียนขอชี้แจงเรื่องการแต่งกายตามกิจกรรมกองพันอารักขาแผ่นดิน ว่าได้ประชุมผู้ปกครองและสอบถามความคิดเห็นในการดำเนินกิจกรรมในวันที่ 9 พ.ค.65 สอบถามความคิดเห็นการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2565 โดยมีข้อสรุปว่า ผู้ปกครองเห็นด้วยในการจัดกิจกรรมดังกล่าว

และโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีไม่มีการจำหน่ายชุดทหารในโรงเรียน แต่จะอำนวยความสะดวกโดยการสำรวจ ร า ค า ชุดให้ผู้ปกครอง และจัดหาร้านที่ ร า ค า ถูกและมีคุณภาพ เพื่อให้ได้ ร า ค า ที่เหมาะสมแล้ว จึงแจ้งผู้ปกครองเพื่อสั่งตัดชุดให้เด็กตามที่ผู้ปกครองประสงค์ โดยที่โรงเรียนไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆ จากการจัด ซื้ อ ชุดทหาร

.

คณะครูสายชั้นอนุบาลปีที่ 3 ทุกคน ยินดี ซื้ อ ชุดทหารเพื่อสวมใสให้เหมือนกับเด็ก ทั้งครูประจำชั้นและครูพี่เลี้ยง โดยใช้ เ งิ น ส่วนตัวในการจัด ซื้ อ เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรม และเป็นต้นแบบให้กับเด็กในการร่วมกิจกรรม จากเหตุการณ์ที่ปรากฏ โรงเรียนประชุมเมื่อวันที่ 10 พ.ค.65 เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่อง “การแต่งกายในการจัดกิจกรรมของนักเรียนชั้นปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี”

และเพื่อลดภาระค่าใช้ จ่ า ย การแต่งกายในกิจกรรมกองพันอารักขาแผ่นดิน และกิจกรรมจิตอาสา ทางโรงเรียนจะช่วยออกคำใช้ จ่ า ย ในการจัด ซื้ อ ชุดทหารของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 และ ซื้ อ ชุดจิตอาสาของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 โดย จ่ า ย ให้ 50% ของ ร า ค า เต็ม และมีหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองทราบเรื่องการจัดกิจกรรมกองพันอารักขาแผ่นดิน และกิจกรรมจิตอาสา ในวันเปิดภาคเรียน วันที่ 11 พ.ค.65

เพื่อให้ผู้ปกครองทราบถึงนโยบายในการช่วย เ ห ลื อ และลดภาระค่าใช้ จ่ า ย ของผู้ปกครองในการ ซื้ อ ชุดเพื่อร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน นอกจากนี้ คณะกรรมการสถานศึกษามีข้อเสนอแนะให้งดการใส่ชุดผ้าไทยอาเซียนในวันศุกร์ โดยทางโรงเรียนจะร่วมพิจารณากับผู้ปกครองอีกครั้ง

โรงเรียนจึงออกแถลงการณ์ฉบับนี้ เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนในระดับปฐมวัย มีความมั่นใจในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่จัดทำขึ้นเพื่อเจตนารมณ์เดียวคือเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คุณครูทุ่มเท เ สี ย สละตั้งใจในการจัดการศึกษาอย่างเต็มกำลังความสามารถเป็นระยะเวลาอันยาวนาน เรายังคงยึดมั่นในปรัชญาของโรงเรียน “ความรู้ คู่คุณธรรม” เสมอมา และจะเป็นผู้นำทางด้านการศึกษาของ จังหวัดกาญจนบุรีตลอดไป”

#ชุดนักเรียน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น