ราชกิจจาฯ ประกาศ เด็กต้องนั่งคาร์ซีท

เมื่อวันที่ 8 พ.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2565 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก

โดยมาตรา 7 ให้ยกเลิกความในมาตรา 123 แ ห่ ง พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และให้ใช้ความต่อไปนี้ แ ท น อาทิ คนโดยสารที่นั่งแถวตอนหน้าและที่นั่งแถวตอนอื่น ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะโดยสารรถยนต์

คนโดยสารที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ต้องจัดให้นั่งในที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กหรือนั่งในที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กเพื่อป้องกัน อั น ต ร า ย หรือมีวิธีการป้องกัน อั น ต ร า ย ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

คนโดยสารที่มีความสูงไม่เกิน 135 เซนติเมตร ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่ง หรือมีวิธีการป้องกัน อั น ต ร า ย ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะนั่งแถวตอนใด

ในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือคนโดยสารมีเหตุผลทาง สุ ข ภ า พ อันไม่สามารถรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งได้ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง แต่บุคคลนั้นต้องมีวิธีการป้องกัน อั น ต ร า ย ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้มีโทษ ป รั บ ไม่เกิน 2,000 บาท โดยพ.ร.บ.นี้มีผลใช้ บั ง คั บ ในอีก 120 วันนับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

#ราชกิจจาฯ
#คาร์ซีท

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น